Bảng Ngọc Dr. Mundo
C
Top

Bảng Ngọc Dr. Mundo

Điên Thì Cứ Đi
Cưa Nhiễm Khuẩn
Q
Sốc Điện Tim
W
Đập Bầm Dập
E
Suýt Quá Liều
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
10/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Dr. Mundo runes

Dr. Mundo Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
23%
Lan Tràn
93%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
1%
Thấu Thị Vũ Trụ
9%
Vận Tốc Tiếp Cận
91%
Thuốc Thời Gian
0%
<1%
98%
1%
2%
66%
32%
84%
11%
5%
81%
47
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Dr. Mundo runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Dr. Mundo.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
89%
6%
5%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
13.1
88%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.23
72%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.22
78%