Bảng Ngọc Darius
S
Top

Bảng Ngọc Darius

Xuất Huyết
Tàn Sát
Q
Đánh Thọt
W
Bắt Giữ
E
Máy Chém Noxus
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Darius runes

Darius Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Kiên Định
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
94%
Hiện Diện Trí Tuệ
6%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
51%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
49%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
6%
Ngọn Gió Thứ Hai
35%
Giáp Cốt
58%
Lan Tràn
18%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
79%
6%
94%
0%
>99%
0%
0%
2%
79%
20%
71%
53
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Darius runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Darius.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
96%
4%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
69%
Chinh Phục
Kiên Định
12.21
59%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
73%