Bảng Ngọc Braum
D
Sup

Bảng Ngọc Braum

Đánh Ngất Ngư
Tuyết Tê Tái
Q
Nấp Sau Ta
W
Tối Kiên Cường
E
Băng Địa Chấn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
13/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Braum runes

Braum Hộ Vệ

Hộ Vệ
Cảm Hứng
Kiên Định
Hộ Vệ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
>99%
Tàn Phá Hủy Diệt
1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
99%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
26%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
16%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
84%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
6%
Thời Điểm Hoàn Hảo
6%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
67%
Giao Hàng Bánh Quy
30%
Thấu Thị Vũ Trụ
84%
Vận Tốc Tiếp Cận
6%
Thuốc Thời Gian
1%
0%
81%
17%
<1%
77%
22%
13%
64%
26%
92%
59
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Braum runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Braum.
Đặc quyền Then chốt
Hộ Vệ
92%
7%
Dư Chấn
<1%
Rune Path Trend
Hộ Vệ
Cảm Hứng
12.22
86%
Hộ Vệ
Cảm Hứng
12.21
97%
Hộ Vệ
Cảm Hứng
12.20
100%