Bảng Ngọc Gwen
D
Jungle

Bảng Ngọc Gwen

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Gwen runes

Gwen
...

...
...
5%
94%
0%
99%
0%
0%
17%
74%
12%
96%
59
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Gwen runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Gwen.
Đặc quyền Then chốt
97%
2%
1%
Rune Path Trend
13.19
100%
13.18
92%
13.17
50%