Bảng Ngọc Sion
B
Top

Bảng Ngọc Sion

Vinh Quang Tử Sĩ
Cú Nện Tàn Khốc
Q
Lò Luyện Linh Hồn
W
Sát Nhân Hống
E
Bất Khả Kháng Cự
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
83/66
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Sion runes

Sion Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
91%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
9%
Kiểm Soát Điều Kiện
19%
Ngọn Gió Thứ Hai
63%
Giáp Cốt
18%
Lan Tràn
82%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
17%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
26%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
9%
Giao Hàng Bánh Quy
88%
Thấu Thị Vũ Trụ
28%
Vận Tốc Tiếp Cận
45%
Thuốc Thời Gian
4%
29%
69%
0%
76%
17%
7%
13%
71%
17%
66%
191
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Sion runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Sion.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
77%
14%
Sách Phép
7%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
13.1
65%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.23
68%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.22
93%