Bảng Ngọc Amumu
C
Sup

Bảng Ngọc Amumu

Cú Đập Nguyền Rủa
Quăng Dải Băng
Q
Tuyệt Vọng
W
Giận Dữ
E
Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
9/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Amumu runes

Amumu Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Nâng Cấp Băng Giá
Dư Chấn
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
>99%
Sách Phép
<1%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
77%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
23%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
85%
Giao Hàng Bánh Quy
14%
Thấu Thị Vũ Trụ
98%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
9%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
31%
Giáp Cốt
68%
Lan Tràn
11%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
80%
42%
8%
51%
23%
58%
21%
<1%
71%
27%
51%
58
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Amumu runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Amumu.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
86%
Dư Chấn
14%
Sách Phép
<1%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
12.22
56%
Nâng Cấp Băng Giá
12.21
45%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.20
65%