Bảng Ngọc Olaf
A
Top

Bảng Ngọc Olaf

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Olaf runes

Olaf
...

...
...
63%
37%
0%
95%
0%
<1%
44%
<1%
34%
97%
22
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Olaf runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Olaf.
Đặc quyền Then chốt
100%
Rune Path Trend
14.4
100%
14.3
97%
14.2
91%