Bảng Ngọc Warwick
D
Mid

Bảng Ngọc Warwick

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Warwick runes

Warwick
...

...
...
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
85%
15%
100%
6
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Warwick runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Warwick.
Đặc quyền Then chốt
100%
Rune Path Trend
13.23
100%
13.22
0%
13.21
100%