Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Warwick
D
Top

Bảng Ngọc Warwick

Đói Khát
Cắn Xé
Q
Mùi Máu
W
Gầm Thét
E
Khóa Chết
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Warwick Runes

Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
95%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
5%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
50%
Hiện Diện Trí Tuệ
50%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
95%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
5%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
100%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
95%
Kiên Cường
5%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
100%
8