Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Warwick
B
Top

Bảng Ngọc Warwick

Đói Khát
Cắn Xé
Q
Mùi Máu
W
Gầm Thét
E
Khóa Chết
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Warwick Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
44%
Hiện Diện Trí Tuệ
56%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
81%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
19%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
31%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
69%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
78%
Giáp Cốt
19%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
94%
Kiên Cường
6%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
69%
Flex
31%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
94%
Flex
6%
74%
8