Bảng Ngọc Bel'Veth
A
Jungle

Bảng Ngọc Bel'Veth

Sắc Tím Đồng Hóa
Cú Lướt Hư Không
Q
Khe Nứt Dị Giới
W
Uy Quyền Nữ Chúa
E
Chân Diện Hư Vô
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
14/16
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Bel'Veth runes

Bel'Veth Chinh Phục

Chinh Phục
Cảm Hứng
Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Áp Đảo
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
3%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
97%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
44%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
55%
Huyền Thoại: Hút Máu
1%
Nhát Chém Ân Huệ
56%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
44%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
28%
Offense
72%
Offense
0%
Offense
94%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
32%
Flex
66%
Flex
7%
91%
210
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Flex
This is a Bel'Veth runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Bel'Veth.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
96%
Nhịp Độ Chết Người
3%
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.15
100%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.14
71%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.13
93%