Bảng Ngọc Vex
B
Mid

Bảng Ngọc Vex

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Vex runes

Vex
...

...
...
0%
100%
0%
100%
0%
0%
50%
0%
20%
43%
6
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Vex runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Vex.
Đặc quyền Then chốt
91%
9%
Rune Path Trend
14.4
100%
14.3
57%
14.2
0%