Bảng Ngọc Taric
A
Sup

Bảng Ngọc Taric

Q
W
E
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
8/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Taric runes

Taric
...

...
...
0%
100%
0%
3%
72%
19%
81%
7%
3%
51%
15
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Taric runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Taric.
Đặc quyền Then chốt
60%
33%
7%
Rune Path Trend
14.4
45%
14.3
71%
14.2
67%