Bảng Ngọc Lulu
A
Sup

Bảng Ngọc Lulu

Q
W
E
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
12/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Lulu runes

Lulu
...

...
...
34%
63%
4%
>99%
0%
0%
5%
94%
1%
74%
62
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Lulu runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Lulu.
Đặc quyền Then chốt
91%
6%
3%
Rune Path Trend
13.23
71%
13.22
89%
13.21
61%