Bảng Ngọc Sylas
S
Mid

Bảng Ngọc Sylas

Kháng Ma Thuật
Quật Xích
Q
Đồ Vương
W
Trốn / Bắt
E
Tước Đoạt
R
Pháp Sư
Pháp Sư
60/56
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
17%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Sylas runes

Sylas Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Kiên Định
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
<1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
>99%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
4%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
96%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
1%
Ngọn Gió Thứ Hai
76%
Giáp Cốt
23%
Lan Tràn
48%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
46%
85%
3%
14%
97%
<1%
1%
1%
26%
72%
55%
269
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Sylas runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Sylas.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
73%
26%
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
57%
Chinh Phục
Kiên Định
12.21
40%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
55%