Bảng Ngọc Xerath
A
Mid

Bảng Ngọc Xerath

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Xerath runes

Xerath
...

...
...
40%
60%
0%
99%
0%
0%
14%
26%
60%
48%
35
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Xerath runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Xerath.
Đặc quyền Then chốt
49%
43%
4%
Rune Path Trend
13.19
50%
13.18
51%
13.17
43%