Bảng Ngọc Pyke
B
Sup

Bảng Ngọc Pyke

Q
W
E
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
5/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Pyke runes

Pyke
...

...
...
>99%
<1%
0%
92%
1%
7%
0%
98%
2%
50%
35
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Pyke runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Pyke.
Đặc quyền Then chốt
97%
2%
<1%
Rune Path Trend
13.11
67%
13.10
40%
13.9
34%