Bảng Ngọc Maokai
C
Jungle

Bảng Ngọc Maokai

Ma Pháp Nhựa Cây
Bụi Cây Công Kích
Q
Phi Thân Biến Dị
W
Ném Chồi Non
E
Quyền Lực Thiên Nhiên
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
3/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Maokai runes

Maokai Dư Chấn

Dư Chấn
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Dư Chấn
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
100%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
86%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
14%
Lan Tràn
29%
Tiếp Sức
42%
Kiên Cường
29%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
34%
Bước Chân Màu Nhiệm
24%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
43%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
4%
77%
19%
64%
28%
9%
34%
52%
14%
46%
36
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Maokai runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Maokai.
Đặc quyền Then chốt
Dư Chấn
62%
35%
Nâng Cấp Băng Giá
<1%
Rune Path Trend
Cảm Hứng
12.22
40%
Cảm Hứng
12.21
57%
Cảm Hứng
12.20
65%