Bảng Ngọc Yorick
C
Top

Bảng Ngọc Yorick

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Tử Lễ
Q
Vòng Tròn Tăm Tối
W
Màn Sương Than Khóc
E
Khúc Ca Hắc Ám
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Yorick runes

Yorick Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
9%
Hiện Diện Trí Tuệ
91%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
12%
Huyền Thoại: Hút Máu
88%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
83%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
17%
Ngọn Gió Thứ Hai
79%
Giáp Cốt
3%
Lan Tràn
19%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
0%
3%
99%
0%
99%
0%
0%
10%
78%
10%
77%
29
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Yorick runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Yorick.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
77%
14%
Quyền Năng Bất Diệt
9%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
13.1
77%
Chinh Phục
Kiên Định
12.23
84%
Quyền Năng Bất Diệt
Chuẩn Xác
12.22
50%