Bảng Ngọc Galio
C
Mid

Bảng Ngọc Galio

Cú Nện Khổng Lồ
Đôi Cánh Chiến Trận
Q
Lá Chắn Durand
W
Cú Đấm Công Lý
E
Siêu Hùng Giáng Thế
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
8/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Galio runes

Galio Dư Chấn

Dư Chấn
Pháp Thuật
Dư Chấn
Tăng Tốc Pha
Kiên Định
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
35%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
11%
Nện Khiên
54%
Kiểm Soát Điều Kiện
16%
Ngọn Gió Thứ Hai
58%
Giáp Cốt
25%
Lan Tràn
71%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
29%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
2%
Áo Choàng Mây
78%
Thăng Tiến Sức Mạnh
33%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
15%
Thiêu Rụi
13%
Thủy Thượng Phiêu
43%
Cuồng Phong Tích Tụ
16%
82%
0%
18%
98%
<1%
<1%
9%
7%
84%
43%
24
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Galio runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Galio.
Đặc quyền Then chốt
Dư Chấn
70%
Tăng Tốc Pha
12%
8%
Rune Path Trend
Dư Chấn
Pháp Thuật
12.22
56%
Dư Chấn
12.21
36%
Dư Chấn
12.20
42%