Bảng Ngọc Irelia
B
Mid

Bảng Ngọc Irelia

Ý Chí Ionia
Đâm Kiếm
Q
Vũ Điệu Thách Thức
W
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Thanh Kiếm Tiên Phong
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
21/16
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Irelia runes

Irelia Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Chinh Phục
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
7%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
93%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
84%
Hiện Diện Trí Tuệ
16%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
53%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
43%
Huyền Thoại: Hút Máu
4%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
64%
Giáp Cốt
36%
Lan Tràn
36%
Tiếp Sức
8%
Kiên Cường
55%
2%
97%
0%
99%
0%
0%
10%
29%
63%
64%
64
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Irelia runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Irelia.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
95%
Nhịp Độ Chết Người
5%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Kiên Định
12.22
62%
Chinh Phục
12.21
71%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
57%