Bảng Ngọc Gragas
B
Jungle

Bảng Ngọc Gragas

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
52/38
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Gragas runes

Gragas
...

...
...
25%
49%
28%
97%
<1%
<1%
27%
1%
62%
67%
136
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Gragas runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Gragas.
Đặc quyền Then chốt
54%
28%
16%
Rune Path Trend
14.4
36%
14.3
62%
14.2
51%