Bảng Ngọc Riven
A
Top

Bảng Ngọc Riven

Kiếm Cổ Ngữ
Tam Bộ Kiếm
Q
Kình Lực
W
Anh Dũng
E
Lưỡi Kiếm Lưu Đày
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Riven runes

Riven Chinh Phục

Chinh Phục
Pháp Thuật
Chinh Phục
Tăng Tốc Pha
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
20%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
80%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
70%
Thăng Tiến Sức Mạnh
91%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
9%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
30%
72%
0%
26%
98%
<1%
0%
9%
76%
18%
84%
63
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Riven runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Riven.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
>99%
Tăng Tốc Pha
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.22
85%
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.21
67%
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.20
60%