Bảng Ngọc Malphite
S
Top

Bảng Ngọc Malphite

Q
W
E
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
9/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Malphite runes

Malphite
...

...
...
88%
11%
<1%
70%
28%
1%
1%
94%
4%
51%
33
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Malphite runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Malphite.
Đặc quyền Then chốt
61%
38%
1%
Rune Path Trend
13.23
56%
13.22
57%
13.21
48%