Bảng Ngọc Volibear
A
Jungle

Bảng Ngọc Volibear

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
41/34
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Volibear runes

Volibear
...

...
...
0%
97%
2%
>99%
0%
0%
10%
2%
90%
65%
131
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Volibear runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Volibear.
Đặc quyền Then chốt
99%
1%
Rune Path Trend
14.4
64%
14.3
100%
14.2
100%