Bảng Ngọc Rammus
B
Jungle

Bảng Ngọc Rammus

Q
W
E
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Rammus runes

Rammus
...

...
...
0%
100%
0%
0%
100%
0%
11%
84%
5%
95%
6
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Rammus runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Rammus.
Đặc quyền Then chốt
100%
Rune Path Trend
13.19
100%
13.18
100%
13.17
100%