Alive
Adc

Lên đồ Alive

Champion
Runes
KDA
Inventory
Lucian
16
Adc
11.19
Thanh TẩyTốc Biến
Sẵn Sàng Tấn CôngÁp Đảo
5/1/2
7.0
Nỏ Thần DominikMắt Kiểm Soát
Luỡi Hái Linh Hồn
Móc Diệt Thủy Quái
Giày Khai Sáng IoniaVô Cực Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
50